N.B. Momenteel zijn wij in het proces om een ANBI te worden, wij zijn het echter nog niet! Deze pagina is onderdeel van dit proces en staat daarom online.

De stichting Fameless Heroes Foundation is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekend dat u uw gift of schenking mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Openheid & transparantie

De volledige naam van de stichting luid:stichting Fameless Heroes Foundation, kortweg Fameless Heroes genoemd
Geregistreerd onder RSIN:857223501
Contactgegevens (postadres):Postbus 419
2700 AK Zoetermeer
Bestuursleden:Dhr. Y. Yohannes (voorzitter)
Mevr. C. Valkenhoff (penningmeester)
Dhr M. Davids (secretaris)

Doel

Het lichamelijk en geestelijk welzijn van alle mensen te vergroten door hen kennis te laten maken met de God van de bijbel. Hen stimuleren in het leven van een gezond en gelukkig leven naar lichaam, ziel en geest. Armoede te bestrijden door hen te onderwijzen in het opzetten van een duurzaam leven met respect voor natuur, mileu en de mens. Anderen uitdagen eerlijk en rechtvaardig te zijn, liefde te bewijzen en nederig te leven met God. Hem alle eer en glorie te geven door als onberoemde helden door het leven te gaan. Dit alles gebaseerd op bijbelse principes.

De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel. Dit beperkt de stichting niet om commerciële activiteiten te ontplooien, mits deze activiteiten aansluiten op de doelstellingen van de stichting en de genoten winst volledig gebruikt wordt deze doelstellingen te bereiken.

Beleidsplan

De hoofdlijnen, een actueel verslag van uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording vindt u op deze pagina als pdf bestand.

Vergoeding van bestuursleden

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitvoering van hun functie gemaakte kosten. In de afgelopen jaren van het bestaan heeft geen enkel bestuurslid gebruik gemaakt van de geboden vacatiegelden.

Vergoeding van directie

De directie van de stichting ontvangt, wanneer de financiën dit toelaten, een management fee. Deze wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur aan de hand van de behaalde resultaten ten opzichte van de gestelde doelen.